Organi združenja

PREDSEDNIK

Predsednika Združenja izvoli občni zbor na predlog izvršilnega odbora ali 10 % članov s pravico glasovanja. Izvoljen je za dobo štirih let.

Kandidat za predsednika mora izvršilnemu odboru ali članom, ki ga predlagajo 30 dni pred sklicem občnega zbora, predložiti program dela za svoje mandatno obdobje.

Če je kandidatov več, izvršilni odbor s programi vseh kandidatov seznani člane občnega zbora 15 dni pred sklicem občnega zbora.

Predsednik Združenja ima naslednje naloge in pristojnosti:

Predsednik Združenja odgovarja za zakonito poslovanje in delo Združenja. V zvezi s tem je odgovoren izvršilnemu odboru in občnemu zboru. M(22. in 23. člen STATUTA ZRLS – PRO)

PREDSEDNIK: Aleksander Ozmec


TAJNIK ZDRUŽENJA

Skrbi za:

Za svoje delo je tajnik odgovoren izvršilnemu odboru Združenja.
(31. člen STATUTA ZRLS – PRO)

TAJNIK: Primož Tanko


BLAGAJNIK ZDRUŽENJA

Skrbi za finančno poslovanje združenja.

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico do vpogleda v listine finančno materialnega poslovanja.

Za svoje delo je blagajnik odgovoren izvršilnemu odboru.
(32. člen STATUTA ZRLS – PRO)

BLAGAJNIČARKA: Cirila Zupanc


IZVRŠILNI ODBOR

Izvršilni odbor je izvršni organ Združenja, ki vodi njegovo delo med dvema občnima zboroma po programih in sklepih sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

Izvršilni odbor ima naslednje pristojnosti:

Izvršilni odbor odloča z večino glasov navzočih članov, sklepčen pa je, če je na seji navzočih vsaj 2/3 članov. O sklepih izvršilnega odbora se vodijo zapisniki.
(19., 20. in 21. člen STATUTA ZRLS – PRO)

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA:

Aleksander Ozmec (predsednik)
Klemen Turk (stokovni vodja)

Primož Tanko
Angelika Pristov
Cirila Zupanc
Jože Janhar
Barbara Turk

Miha Tavčar 
Matjaž Hlebš
Jana Jašović Memon
Melita Sinjur

Nina Peternel

Tomaž Hosta

 


NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor izvoli občni zbor Združenja za dobo 4 let. Sestavljajo ga trije člani in trije namestniki. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršilnega odbora, imajo pa pravico prisostvovati sejam občnega in izvršilnega odbora ter imajo pravico vpogleda v vso dokumentacijo Združenja.

Nadzorni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani in če za sklepe glasujeta vsaj dva člana.

Nadzorni odbor nadzoruje delo organov Združenja, pregleduje in preverja njegovo poslovanje in o tem poroča na sejah občnega zbora. V zvezi s tem mora obvezno podati oceno ali so bili presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za doseganje namena in ciljev Združenja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren občnemu zboru.
(34. in 35. člen STATUTA ZRLS – PRO)

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

Jože Turk (predsednik)
Marko Avšič
Alen Čepar


ČASTNO RAZSODIŠČE

Predsednika in še 2 člana ter njihove namestnike častnega razsodišča na predlog izvršilnega odbora izvoli občni zbor za dobo 4 let. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov ob prisotnosti vsaj 2 članov.

Častno razsodišče obravnava kršitve članov Združenja kot so:

O ugotovitvah častno razsodišče izdaja pismene sklepe in sicer:

Zoper sklep o izključitvi ima prizadeti v roku 30 dni pravico pritožbe na občni zbor, ki dokončno odloča o zadevi.
(36. člen STATUTA ZRLS – PRO)

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA:

Rajko Sinjur (predsednik)
Igor Trebec
Ina Anzeljc


STROKOVNI SVET

Strokovni svet daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih predvsem pri izvajanju naslednjih nalog:

Strokovni svet sestavlja strokovni vodja in 11 članov:

O sestavi strokovnega sveta se rejski organizaciji Kobilarna Lipica in ZRLS usklajujeta po preteku obdobja priznanja izvajanja potrjenega rejskega programa ob pripravi sprememb in dopolnitev rejskega programa za novo obdobje priznanja.

Mandatna doba predstavnikov Združenja v strokovnem svetu je 4 leta. Delo strokovnega sveta vodi strokovni vodja. Strokovni svet mora svoje naloge opravljati po poslovniku, ki ga pripravi na prvi seji in ga predloži v potrditev izvršilnemu odboru.

Naloge strokovnega sveta so še:

Strokovni svet je za svoje delo odgovoren izvršilnemu odboru in občnemu zboru.

V okviru strokovnega sveta kot strokovni organ deluje: ocenjevalna komisija. Komisijo predlaga strokovni svet, imenuje pa jo izvršilni odbor. V ocenjevalno komisijo so lahko imenovani priznani strokovnjaki s področja konjeništva, (ne glede na to ali so člani Združenja).

Komisija deluje skladno z določili pravnih predpisov za področje konjereje ter na podlagi odločitev rejske organizacije glede na rejski cilj in namen reje. Pri tem daje mnenja in predloge k tistim nalogam rejskega in selekcijskega programa oziroma programa dela Združenja, ki so povezane s spremljanjem in vrednotenjem podatkov s konjeniških tekmovanj in preizkusov delovnih sposobnosti ter sodeluje pri izvajanju teh nalog. Poslovnik za njeno delovanje pripravi strokovni svet, ki mu je ocenjevalna komisija za svoje delo tudi odgovorna.
(24., 25. 26. in 27. člen STATUTA ZRLS – PRO)

člani ZRLS:

Klemen Turk (predsednik)
Matjaž Hlebš
Klemen Potočnik
Jana Jašović Memon

Nina Peternel

Milojko Strajnar

Predstavniki VF, BF in KL


STROKOVNI VODJA

Strokovni vodja je odgovoren za izvajanje rejskega programa in mora izpolnjevati pogoje, predpisane z Zakonom o živinoreji in podzakonskimi akti.

Strokovni vodja je imenovan s priznanjem rejske organizacije in potrditvijo rejskega programa s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – MKGP (pristojno ministrstvo) za obdobje trajanja priznanja rejske organizacije.

Za svoje delo je odgovoren strokovnemu svetu, izvršilnemu odboru in občnemu zboru.

Strokovni vodja opravlja naloge, določene z Zakonom o živinoreji in z rejskim programom, še zlasti pa:

Strokovni vodja je po svoji funkciji član izvršilnega odbora Združenja.
(29. in 30. člen STATUTA ZRLS – PRO)

STROKOVNI VODJA: Klemen Turk, dr.vet.med