Statue

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 61/2006) in 17. člena Statuta Združenja so člani društva na rednem letnem zboru, ki je bil dne 8. 3. 2014 v Lipici sprejeli naslednje prečiščeno besedilo Statuta Združenja rejcev lipicanca Slovenije – Priznane rejske organizacije:

STATUT
Temeljni akt društva

ZDRUŽENJE REJCEV LIPICANCA SLOVENIJE
Priznana rejska organizacija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je »Združenje rejcev lipicanca Slovenije – Priznana rejska organizacija«. Dodatek k imenu podrobneje označuje združenje tudi kot priznano rejsko organizacijo, ki izvaja rejski program za konje pasme lipicanec.

Združenje rejcev lipicanca Slovenije – Priznana rejska organizacija ima status društva, ki deluje v javnem interesu in je ustanovljeno zaradi uresničevanja skupnih in javnih interesov pri reji lipicanca v Sloveniji. V zvezi s statusom društva v javnem interesu združenje do 31.marca tekočega leta predloži pristojnemu ministrstvu ustrezna poročila in po poteku starega, nov program prihodnjega delovanja.

Sedež združenja je v Lipici, občina Sežana.
Združenje deluje na celotnem območju republike Slovenije in je član mednarodne lipicanske zveze Lipizzan International Federation (LIF).

2. člen

Združenje je skladno z določili 87. člena Zakona o živinoreji pridobilo status priznane rejske organizacije. V zvezi s tem združenje pripravi spremembe temeljnega akta ter pravila in poslovnike, s katerimi uredi delovanje svojih strokovnih organov na tem področju. Spremembe in dopolnitve temeljnega akta sprejema in potrjuje občni zbor združenja (17. člen statuta).

3. člen

Združenje je pravna oseba zasebnega prava in je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb. Ker je načeloma politično in nazorsko nevtralno, za vodilne oz. voljene funkcije ne morejo kandidirati člani, ki so hkrati funkcionarji političnih strank.

4. člen

Združenje ima svoj žig in zaščitni znak.
Žig je v obliki ležečega pravokotnika, velikosti 40 X 32 mm. Sestavlja ga: zgoraj vodoravna črta, pod njo napis v treh vrsticah – (1) ZDRUŽENJE REJCEV (2) LIPICANCA SLOVENIJE (3) PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA, pod napisom na levi strani stiliziran lipov list in na desni strani zauzdana glava in vrat lipicanca, obrnjena v desno. Žig na spodnji strani omejuje vajet.
Pri poslovanju združenje uporablja zaščitni znak v obliki ležečega pravokotnika; na levi strani je stiliziran lipov list v negativu na podlagi temno zelene barve. Sledi barvna ploskev temno oranžno – rdeče barve, ki sega od začetka konjevega vratu do najvišje točke. Na desni strani znak zaključi zauzdana glava lipicanca.

II. NAMEN, NALOGE IN CILJI ZDRUŽENJA

5. člen

V združenju so prostovoljno, samostojno in nepridobitno organizirani rejci in ljubitelji konj lipicanske pasme, združeni zaradi rejskih interesov in v skupnem prizadevanju za popularizacijo konj lipicanske pasme, uporabnih za delo, šport in rekreacijo ter namene turistične ponudbe.

Združenje poleg svojih splošnih društvenih nalog izvaja tudi vse naloge priznane rejske organizacije na podlagi Zakona o živinoreji in Pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje in pri tem v sodelovanju s Kobilarno Lipica, ki vodi izvorno rodovniško knjigo za pasmo lipicanski konj, uresničuje cilje rejskega programa za konje lipicanske pasme.

Za rejce konj lipicanske pasme, ki niso njegovi člani, opravi združenje le nujna zootehnična opravila v zvezi z registracijo in vpisom konj v rodovniško knjigo. Drugih pravic, ki izvirajo iz članstva v združenju oz. jih le-to pogojuje, ti rejci nimajo.

Za svoje člane opravlja združenje kot priznana rejska organizacija tudi različne strokovne naloge v skladu z Zakonom o živinoreji. Tako spodbuja organizirano rejo konj lipicanske pasme, izvaja izobraževanje članov na področju konjereje, kmetijstva, veterinarstva in s tem uvaja sodobne metode strokovnega dela rejcev in drugih članov na področju konjereje. Obenem vzpostavlja in razvija stike z drugimi strokovnimi organizacijami in združenji doma in v tujini, nevladnimi organizacijami ter ostalo zainteresirano javnostjo v okviru področja svojega delovanja. Uresničuje tudi pomembne cilje pri promociji lipicanskih konj kot avtohtone pasme posebnega pomena za slovensko naravno in kulturno dediščino ter pri tem deluje z namenom izobraževanja članstva in širše javnosti tudi glede varstva živali, kulture in športa. Na ta način izkazuje združenje svoje splošno koristno delovanje in s tem utemeljuje svoj status društva, ki deluje v javnem interesu.

III . ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELOVANJA IN OBVEŠČANJE

6. člen

Delovanje združenja je javno. Člani združenja in zainteresirana javnost lahko prisostvujejo sejam in zborom združenja.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik združenja.

7. člen

Obveščanje članstva:
– z objavljanjem vabil in zapisnikov na spletnih straneh združenja, na oglasni deski na sedežu združenja in s pisnimi obvestili na naslove članov,
– z izdajo pisnih informacij in publikacij,
– z drugimi načini in objavami v sredstvih javnega obveščanja.

Obveščanje javnosti:
– seje organov so javne in se jih lahko udeležijo novinarji in druge osebe, ki to želijo
– preko sredstev javnega obveščanja
– s publicistično dejavnostjo

Uradne izjave o delovanju združenja daje le predsednik združenja oz. predstavnik , ki ga le-ta pisno pooblasti.

IV. ČLANSTVO

8. člen

Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva, to je rejcev in ljubiteljev konj pasme lipicanec. Zato član društva lahko postane vsakdo, pod pogoji, ki jih določa temeljni akt. Članstvo je prostovoljno in osebno. Član je lahko vsaka fizična oseba tudi mladoletna, vendar mora v določenih primerih (za osebe od sedmega do dopolnjenega petnajstega leta starosti) pristopno izjavo oz. pisno soglasje k članstvu skladno z določili Zakona o društvih podati njen zakoniti zastopnik.
Član je lahko oseba, ki:
– podpira in uresničuje skupne interese združenja,
– sodeluje pri izvajanju rejskega programa konj lipicanske pasme, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v rodovniško knjigo,
– ravna po določilih temeljnega akta združenja, spoštuje pravila njegovega delovanja in pravila združenja kot priznane rejske organizacije,
– poda pisno pristopno izjavo, da bo spoštoval ta pravila in rejski program in jo posreduje v evidentiranje tajniku združenja,
– plača članarino.

9. člen

Pravice in dolžnosti članov:

– da volijo in so izvoljeni v organe združenja,
– da dajejo predloge in pobude glede njegovega delovanja,
– da sodelujejo pri delu organov združenja,
– da spoštujejo določila tega statuta kot temeljnega akta združenja, druge akte, pravilnike in sklepe organov združenja ter rejskega programa za konje pasme lipicanec,
– da s svojim znanjem in strokovnimi sposobnostmi pomagajo pri uresničevanju namenov in temeljnih ciljev združenja ter varujejo njegov ugled.

Častni člani

Častni član je lahko oseba, ki je s svojim delom posebej pripomogla k uresničevanju namenov združenja. Kot tak lahko deluje v organih združenja in ima pravico glasovanja. Častnim članom ni potrebno plačevati članarine.

Predlog za častnega člana poda izvršilni odbor in potrdi občni zbor združenja.

10. člen

Člani združenja plačujejo članarino in prispevke, katerih višino določi izvršilni odbor.

11. člen

Prenehanje članstva:

Članstvo preneha:
– z izstopom,
– s črtanjem,
– z izključitvijo,
– s smrtjo.

12. člen

Član lahko izstopi iz združenja s pisno oz. izrecno izjavo, da se odreka članstvu v združenju. Odstopno izjavo posreduje tajniku združenja zaradi črtanja iz evidence.

Člana se črta iz evidence članov združenja, če po predhodnem opominu ne plača članarine in pristojbin za preteklo leto. Člana črta izvršilni odbor. Črtani člani se lahko ponovno včlanijo pod pogoji, ki jih določi izvršilni odbor.

Člana se izključi iz združenja:
– če krši določila tega statuta,
– če krši določila Zakona o varstvu živali in Zakona o živinoreji,
– če krši določila rejskega programa,
– če krši sklepe in navodila združenja,
– če ravna proti interesom združenja in škodi njegovemu ugledu.

O izključitvi odloča na predlog izvršilnega odbora na prvi stopnji častno razsodišče s pisnim sklepom. Zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi je dovoljena pisna pritožba na občni zbor združenja v roku 30 dni od vročitve sklepa.

Odločitev občnega zbora mora biti sprejeta z dvotretjinsko večino prisotnih članov in je dokončna.

V. ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE ZDRUŽENJA

13. člen

Organi združenja so:
– občni zbor,
– izvršilni odbor,
– predsednik združenja,
– strokovni svet,
– strokovni vodja
– nadzorni odbor,
– častno razsodišče.

14. člen

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ združenja. Sestavljajo ga vsi člani in sprejema najpomembnejše odločitve v združenju.

Občni zbor skliče predsednik združenja najmanj enkrat letno, najpozneje do konca februarja, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi petina vseh članov združenja in prav tako izvršilni odbor ali nadzorni odbor (izredno zasedanje občnega zbora), v primeru obravnave nujnega gradiva ali drugih zadev, ki so v pristojnosti občnega zbora. V primeru izrednega zasedanja občni zbor lahko odloča samo o vprašanjih zaradi katerih je bil sklican.

15. člen

Občni zbor se sklicuje s pisnimi vabili, s priloženim dnevnim redom. Vabila članom morajo biti odposlana najmanj 15 dni pred sejo.

Občni zbor lahko odloča samo o zadevah, ki so na dnevnem redu. Morebitne pripombe k dnevnemu reda morajo biti pisno posredovane izvršilnemu odboru najkasneje 8 dni pred napovedanim občnim zborom.

16. člen

Sejo občnega zbora vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik združenja.

Delovno predsedstvo v sestavi: delovni predsednik, dva člana ter dva člana verifikacijske komisije, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika, izvoli občni zbor na predlog izvršilnega odbora.

O sejah se vodi zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar in overovatelja zapisnika.

Občni zbor odloča z večino glasov prisotnih članov, če je na zboru prisotnih več kot polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se z začetkom seje počaka 30 minut, nakar je sklepčen, če je prisotnih najmanj 1/3 članov s pravico glasovanja. Odločitve so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.

17. člen

Pristojnosti občnega zbora so :
– sprejema statut združenja, potrjuje njegove spremembe in dopolnitve,
– potrjuje spremembe in dopolnitve rejskega programa voli in razrešuje predsednika združenja,
– voli in razrešuje izvršilni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče,
– razpravlja in sklepa o poročilih organov združenja,
– potrjuje zaključni račun, sprejema letno poročilo o poslovanju in finančni načrt združenja,
– določa smernice za delovanje združenja,
– potrjuje program dela,
– na predlog izvršilnega odbora imenuje častne člane, izreka pohvale in podeljuje priznanja,
– odloča o pritožbah članov glede izključitve,
– odloča o prenehanju združenja.

Odločitev o prenehanju združenja in odločitve o premoženju združenja lahko občni zbor izglasuje le z 2/3 večino glasov prisotnih članov.

Rejski program in spremembe rejskega programa , spremembe statuta oz. temeljnega akta združenja, odločitve glede premoženja in o prenehanju delovanja združenja, lahko občni zbor izglasuje le z 2/3 glasov prisotnih članov.
.
18. člen

Občni zbor glasuje javno ali tajno. O načinu glasovanja odloči občni zbor z javnim glasovanjem.

19. člen

Izvršilni odbor

Izvršilni odbor je izvršni organ združenja, ki vodi njegovo delo med dvema občnima zboroma po programih in sklepih sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

Izvršilni odbor ima najmanj 11 članov.

Predsednik združenja je po funkciji član in predsednik izvršilnega odbora

Strokovni vodja je po funkciji član izvršilnega odbora.

Mandatna doba izvršilnega odbora je 4 leta.

20. člen

Člani izvršilnega odbora med seboj imenujejo podpredsednika izvršilnega odbora, tajnika in blagajnika združenja.

Podpredsednik je hkrati tudi podpredsednik združenja in nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ter opravlja naloge, za katere ga predsednik pisno pooblasti.

21. člen

Izvršilni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu,
– je odgovoren za pripravo zaključnega računa,
– občnemu zboru predlaga v izvolitev predsednika združenja,
– skrbi za finančno poslovanje združenja,
– predlaga pristojnemu ministrstvu v imenovanje vodjo strokovnega sveta (strokovni vodja)
– imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta
– imenuje delovne in organizacijske odbore za izvedbo posameznih nalog, projektov in prireditev
– predlaga občnemu zboru v izvolitev častne člane in daje pobude za pohvale in priznanja,
– upravlja s premoženjem združenja,
– pripravlja predloge in dopolnitve statuta oz. aktov združenja za potrditev na občnem zboru,
– odloča o višini članarine,
– sprejema nove člane in črta člane skladno z 12. členom tega statuta,
– lahko po potrebi spremeni sedež združenja.

Izvršilni odbor odloča z večino glasov navzočih članov, sklepčen pa je, če je na seji navzočih vsaj 2/3 članov. O sklepih izvršilnega odbora se vodijo zapisniki.

22. člen

Predsednik združenja

Predsednika združenja izvoli občni zbor na predlog izvršilnega odbora ali 10 % članov s pravico glasovanja. Izvoljen je za dobo štirih let.

Kandidat za predsednika mora izvršilnemu odboru ali članom, ki ga predlagajo 30 dni pred sklicem občnega zbora predložiti program dela za svoje mandatno obdobje.

Če je kandidatov več, izvršilni odbor s programi vseh kandidatov seznani člane občnega zbora 15 dni pred sklicem občnega zbora.

23. člen

Predsednik združenja ima naslednje naloge in pristojnosti:
– opravlja naloge predsednika izvršilnega odbora,
– predstavlja in zastopa združenje,
– izvršuje sklepe izvršilnega odbora,
– vodi seje občnega zbora do izvolitve delovnega predsedstva,
– vodi seje izvršilnega odbora,
– poroča izvršilnemu odboru in občnemu zboru o dejavnosti združenja in realizaciji svojega programa.

Predsednik združenja odgovarja za zakonito poslovanje in delo združenja. V zvezi s tem je odgovoren izvršilnemu odboru in občnemu zboru.

24. člen

Strokovni svet

Strokovni svet daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih predvsem pri izvajanju naslednjih nalog:
– priprava in izvajanje rejskega programa,
– spremljanje, merjenje in preizkušanje lastnosti živali,
– vrednotenje in interpretacija rezultatov,
– vodenje rodovniške knjige.

25. člen

Strokovni svet sestavlja strokovni vodja in 11 članov:
– 3 predstavniki Kobilarne Lipica
– 3 predstavniki Združenja, ki jih predlaga izvršilni odbor in potrdi občni zbor,
– 5 članov je v strokovni svet imenovanih s strani pogodbenega izvajalca strokovnih nalog (druge priznane organizacije v živinoreji) in morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o živinoreji.

O sestavi strokovnega sveta se rejski organizaciji Kobilarna Lipica in ZRLS usklajujeta po preteku obdobja priznanja izvajanja potrjenega rejskega programa ob pripravi sprememb in dopolnitev rejskega programa za novo obdobje priznanja.

26. člen

Delo strokovnega sveta vodi strokovni vodja. Strokovni svet mora svoje naloge opravljati po poslovniku, ki ga pripravi na prvi seji in ga predloži v potrditev izvršilnemu odboru.

27. člen

Naloge strokovnega sveta so še:
– obravnava predlog letnega programa strokovnih nalog rejskega in selekcijskega programa, ki ga pripravi strokovni vodja in ga predloži v potrditev izvršilnemu odboru,
– obravnava poročila o izvajanju strokovnih nalog rejskega in selekcijskega programa, ki ga predloži v potrditev izvršilnemu odboru,
– spremlja novosti na področju zakonodaje, ki ureja konjerejo in spremlja strokovne novosti na področju konjereje ter razpravlja o predlogih svojih članov o dopolnitvah rejskega programa,
– pripravlja dopolnila rejskega in selekcijskega programa in jih predloži v potrditev občnemu zboru,
– predlaga, pripravlja in izvaja izobraževalne programe za člane Združenja.

Strokovni svet je za svoje delo odgovoren javnemu zavodu Kobilarna Lipica ter izvršilnemu odboru in občnemu zboru ZRLS.

28. člen

Pogodbeni izvajalci strokovnih nalog rejskega programa

Za izvajanje strokovnih nalog rejskega programa sklene združenje pogodbo z drugo priznano organizacijo v konjereji, ki na osnovi te pogodbe izvaja javno službo na področju reje konj lipicanske pasme v okviru Skupnega temeljnega rejskega programa in v skladu z zakonom o živinoreji.

V tej pogodbi se natančno opredeli:
– področje dela pogodbenega izvajalca strokovnih nalog javne službe,
– obseg dela,
– pogoje in način sodelovanja v organih združenja,
– način financiranja izvedbe strokovnih nalog javne službe,
– medsebojne obveznosti glede zagotavljanja potrebnih sredstev in medsebojne obveznosti v pravnem prometu.

Pogodbeni izvajalec strokovnih nalog na osnovi pogodbe iz prejšnjega člena in letnega programa strokovnih nalog na področju reje konja lipicanske pasme sklepa pogodbo o financiranju izvajanja strokovnih nalog javne službe neposredno z MKGP.

Pogodbo obravnava Strokovni svet in potrdi izvršilni odbor.

29. člen

Strokovni vodja

Strokovni vodja je odgovoren za izvajanje rejskega programa in mora izpolnjevati pogoje, predpisane z Zakonom o živinoreji in podzakonskimi akti.

Strokovni vodja je imenovan s priznanjem rejske organizacije in potrditvijo rejskega programa s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – MKGP (pristojno ministrstvo) za obdobje trajanja priznanja rejske organizacije.

Za svoje delo je odgovoren strokovnemu svetu, izvršilnemu odboru in občnemu zboru.

30. člen

Strokovni vodja opravlja naloge, določene z Zakonom o živinoreji in z rejskim programom, še zlasti pa:
– zagotavlja izvajanje strokovnih nalog rejskega in selekcijskega programa,
– zagotavlja izvajanje določil pravil o vodenju rodovniške knjige,
– spremlja novosti na področju zakonodaje, ki ureja konjerejo in predlaga potrebne dopolnitve rejskega programa,
– spremlja strokovne novosti na področju konjereje in predlaga dopolnitve rejskega in selekcijskega programa,
– sodeluje s strokovnimi ustanovami in strokovnimi organi drugih rejskih organizacij v skladu z letnim programom,
– pripravi predlog letnega programa strokovnih nalog in poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog in ta gradiva predloži v obravnavo strokovnemu svetu najkasneje do zadnjega dne februarja za preteklo leto.

Strokovni vodja je po svoji funkciji član izvršilnega odbora združenja.

31. člen

Tajnik združenja

Skrbi za :
– pisarniško poslovanje, korespondenco in arhiv združenja,
– vodenje registra članstva in evidentiranje pristopnih izjav,
– vodenje zapisnikov sej izvršilnega odbora,
– spodbuja in izvaja druge naloge programske, organizacijsko – koordinacijske narave

Za svoje delo je tajnik odgovoren izvršilnemu odboru združenja.

32. člen

Blagajnik združenja

Skrbi za finančno poslovanje združenja.

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico do vpogleda v listine finančno materialnega poslovanja.

Za svoje delo je blagajnik odgovoren izvršilnemu odboru.

33. člen

Organizacijski odbori

Izvršilni odbor združenja za izvedbo posebnih enkratnih večjih nalog lahko imenuje organizacijske odbore. Število članov organizacijskega odbora, njegove naloge, odgovornosti in pristojnosti ter njegovo organizacijsko obliko se s pisnim sklepom določi ob imenovanju. Organizacijski odbori so za svoje delo odgovorni izvršilnemu odboru.

34. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor izvoli občni zbor združenja za dobo 4 let. Sestavljajo ga trije člani in trije namestniki. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršilnega odbora, imajo pa pravico prisostvovati sejam občnega in izvršilnega odbora ter imajo pravico vpogleda v vso dokumentacijo združenja.

Nadzorni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani in če za sklepe glasujeta vsaj dva člana.

35. člen

Nadzorni odbor nadzoruje delo organov združenja, pregleduje in preverja njegovo poslovanje in o tem poroča na sejah občnega zbora. V zvezi s tem mora obvezno podati oceno ali so bili presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za doseganje namena in ciljev združenja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren občnemu zboru.

36. člen

Častno razsodišče

Predsednika in še 2 člana ter njihove namestnike častnega razsodišča na predlog izvršilnega odbora izvoli občni zbor za dobo 4 let. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov ob prisotnosti vsaj 2 članov.

Častno razsodišče obravnava kršitve članov združenja kot so:
– nespoštovanje pravil in sklepov organov združenja,
– nespoštovanje rejskega programa,
– kršenje določil Zakona o varstvu živali,
– zavestno ravnanje proti interesom združenja in škodovanje njegovemu ugledu,
– neupravičeno blatenje članov in funkcionarjev združenja ter članov strokovnega sveta.

O ugotovitvah častno razsodišče izdaja pismene sklepe in sicer:
– opomin,
– javni opomin,
– izključitev.

Zoper sklep o izključitvi ima prizadeti v roku 30 dni pravico pritožbe na občni zbor, ki dokončno odloča o zadevi.

VI. FINANCIRANJE

37. člen

Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– s članarino,
– iz naslova materialnih pravic in dejavnosti združenja,
– z darili in volili,
– s prispevki donatorjev,
– iz javnih sredstev,
– iz drugih virov.

Višino sredstev se določi z letnim programom strokovnih nalog rejskega programa, ki ga pripravi strokovni vodja in potrdi strokovni svet.

Višino pristojbin rejcev za izvajanje rejskega programa določi izvršilni odbor na predlog strokovnega sveta. Pristojbine za zootehnična opravila, ki se izvajajo v okviru rejskega programa kot javna služba in se sofinancirajo z javnimi sredstvi, potrdi minister, pristojen za kmetijstvo.

Rejci, ki niso člani združenja, plačujejo za zootehnična opravila, ki jih za njihove živali izvaja združenje posebne pristojbine, ki jih določi izvršilni odbor na predlog strokovnega sveta.

VII. PRIDOBITNA DEJAVNOST

38. člen

Združenje lahko pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, neposredno opravlja pridobitno dejavnost iz področja svojega delovanja, povezano z namenom in cilji združenja, kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti združenja, kot na primer:
– organizacija konjeniških in konjerejskih prireditev, izobraževalnih programov in avkcij
– izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij s področja konjereje
– izdajanje in prodaja promocijskega materiala in izdelkov
– gostinske usluge, povezane z organizacijo prireditev
– nudenje turističnih in etnografskih storitev, povezanih s konji

39. člen

Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.

Delo funkcionarjev združenja je brezplačno. Povrnejo se lahko le upravičeni stroški na osnovi ustreznih dokazil in sklepa izvršilnega odbora.
Vsaka delitev premoženja med člane združenja je nična.

40. člen

Sredstva za izvajanje strokovnih nalog rejskega programa, ki jih za združenje pogodbeno izvaja druga priznana organizacija v konjereji, se zagotavljajo:
– iz namenskih javnih virov,
– iz pristojbin rejcev.

41. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik združenja. Odredbodajalec je predsednik združenja, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma tajnik izvršilnega odbora.

42. člen

Premoženje združenja sestavljajo stvari in denarna sredstva, s katerimi združenje upravlja. Stvari, ki predstavljajo premično in nepremično premoženje, so kot lastnina združenja vpisane v inventurno knjigo.

S premoženjem upravlja izvršilni odbor.

VIII. POKROVITELJSTVO IN DONATORSTVO

43. člen

Državni organi, lokalne skupnosti in njihovi organi, gospodarske družbe ter druge organizacije lahko prevzamejo delno ali celotno pokroviteljstvo ali donatorstvo nad posameznimi dejavnostmi združenja, ki traja določen ali nedoločen čas.

Pokroviteljstvo ali donatorstvo se uredi s posebno pogodbo ali sklepom izvršilnega odbora.

IX. PRIZNANJA

44. člen

Združenje podeljuje priznanja članom, drugim fizičnim osebam ter organizacijam in skupnostim:
– za posebne zasluge na področju dela in dvigovanja ugleda združenja doma in v tujini,
– za posebne dosežke v reji in promociji konj lipicanske pasme.

Predloge za priznanja pripravi izvršilni odbor, slovesno pa se podelijo na občnem zboru ali na ustrezni prireditvi.

X. PRENEHANJE ZDRUŽENJA

45. člen

Združenje preneha delovati :
– s sklepom občnega zbora, ki mora biti sprejet z dvotretjinsko večino prisotnih članov z glasovalno pravico,
– če se število rednih članov zmanjša pod 10,
– po samem zakonu.

46. člen

V primeru prenehanja delovanja preide premoženje združenja na Kobilarno Lipica, proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.

O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik združenja v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

XI. PREHODNA DOLOČBA:

47. člen

Te spremembe statuta pričnejo veljati z dnem njihove potrditve na občnem zboru, to je dne 3. 3. 2012.

XII. KONČNA DOLOČBA

48. člen

Statut združenja in njegove spremembe sprejema in potrjuje občni zbor združenja.

Kopijo statuta prejme vsak član združenja.

Predsednik Združenja
Rajko Fabbro