Zgodovina združenja rejcev lipicanca Slovenije

Ustanovitvi Združenja rejcev lipicanca Slovenije je leta 1991 botrovala želja po organizirani reji čistokrvnega lipicanca v Sloveniji.

Interese zasebnih rejcev, ki so bili do tedaj neorganizirani, je takrat kot prvi predsednik združil in povezal v stanovsko združenje danes, žal, že pokojni Rajko Vojtkovszky, ki je opravljal vlogo predsednika kar petnajst let. Pri strokovni organiziranosti in registraciji Združenja sta takrat veliko pripomogla prof. dr. Jože Jurkovič in tedanji direktor Kobilarne Lipica, g. Andrej Franetič. Združenje je leta 1991 postalo polnopravni član Mednarodnega združenja lipicancev (LIF), leto kasneje pa je bilo tudi uradno registrirano v novi državi Sloveniji. Ob ustanovitvi je bilo v Združenju včlanjenih 38 rejcev, ki so imeli v lasti 170 lipicancev, od tega 41 plemenskih kobil. S sprejetjem statuta in rejskega pravilnika se je v Združenju začela načrtna reja slovenskega lipicanca.

Z dopolnitvijo rejskega pravilnika in nadaljnjim strokovnim delom rejske komisije Združenja, skupaj z zunanjim članom Republiške strokovne službe v konjereji, mag. Janezom Rusom pa je reja slovenskega lipicanca postala še bolj načrtna. Dobro sodelovanje s Kobilarno Lipica, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiško strokovno službo v konjereji ter Biotehniško fakulteto v Ljubljani ter strokovna organiziranost Združenja so pripomogli, da je Združenje v letu 2000 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu.

Združenje združuje rejce ter ljubitelje konj lipicanske pasme v prizadevanju za preživetje, nadaljnji razvoj in popularizacijo te pasme konj. ZRLS je skladno z določili 87. člena Zakona o živinoreji na podlagi odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 16. 11. 2006 pridobilo status priznane rejske organizacije.